Privacyverklaring

De Strubben Groepsaccommodaties & camping acht het van bijzonder groot belang dat de persoonsgegevens van alle betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder vindt u daar een toelichting op. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens vermeld op deze pagina.

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping, gevestigd aan Hoofdstraat 4, 9443 TJ Schoonloo (Drenthe), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:https://www.destrubben.nl
Hoofdstraat 49443 TJ Schoonloo (Drenthe)
0592-854267  

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Bankrekeningnummer (indien u overgaat tot reservering)  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@destrubben.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- De Strubben Groepsaccommodaties & Camping verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Alle gasten die op foto’s in beeld staan hebben toestemming gegeven om gefotografeerd te worden. Deze foto’s worden gebruikt voor de nieuwsbrief, website en/of vermelding op social media kanalen (bijvoorbeeld Facebook). Wilt u liever niet op de foto staan, geef dit aan voorafgaand aan het fotomoment zodat u de gelegenheid heeft om buiten beeld te blijven. 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Strubben Groepsaccommodaties & Camping) tussen zit. De Strubben Groepsaccommodaties & Camping gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Een met wachtwoord beveiligde desktop computer voor administratieve werkzaamheden en beantwoorden van e-mailberichten. 
– Een beveiligde mobiele telefoon voor eenvoudige administratieve werkzaamheden en het beantwoorden van telefoongesprekken 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 De Strubben Groepsaccommodaties & Camping bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia                                  > Volgens fiscale bewaarplicht 7 jaar > o met u contact te hebben n.a.v. uw vraag of boeking
Adres                                          > Volgens fiscale bewaarplicht 7 jaar > o met u contact te hebben n.a.v. uw vraag of boeking
E-mailadres                                > Direct contact: Voor zolang als het contact per e-mail dat toe laat.
Nieuwsbrief > Totdat u zich weer uitschrijft uit de nieuwsbrief > om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen   

Delen van persoonsgegevens met derden

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Strubben Groepsaccommodaties & Camping blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping gebruikt  technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Strubben Groepsaccommodaties & Camping en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@destrubben.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Strubben Groepsaccommodaties & Camping wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Strubben Groepsaccommodaties & Camping neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt deze website gebruik van een SSL veiligheidcertifcaat. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@destrubben.nl